POL?TICA DE PROTECCI? DE DADES

L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L. informa als usuaris d?aquest servei Web sobre la seva pol?tica de protecci? de dades de car?cter personal perqu? aquests determinin lliurement i volunt?ria si desitgen facilitar les Dades Personals que se?ls puguin requerir o que es puguin obtenir amb ocasi? de la suscripci? o alta en alguns dels serveis oferts.
De conformitat amb el que disposa la Llei Org?nica 15/1999, de Protecci? de Dades de Car?cter Personal, L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L. informa que les dades personals facilitades a trav?s dels formularis d?aquesta web, mitjan?ant missatges de correu electr?nic o com a conseq??ncia de qualsevol transacci? o operaci? realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant al remitent el seu consentiment per ser incl?s en l?esmentat fitxer.
La finalitat d?aquest fitxer ?s servir com a suport d?informaci? a la gesti? administrativa i comercial de l?empresa.
L?usuari d?aquest servei reconeix que la informaci? i les dades personals subministrades s?n exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificaci? de les seves dades de car?cter personal per tal que la informaci? continguda en l?esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.
Als efectes de l?article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informaci?, l?usuari presta el seu consentiment per a l?enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L. a l?adre?a de correu electr?nic indicada inicialment en el registre per a l?acc?s als serveis prestats per L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L. o per qualsevol modificaci? posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment a l?enviament d?aquestes comunicacions mitjan?ant sol?licitud a trav?s de canals espec?ficament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L., podran contenir informaci? sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta ?ltima o b? relatius a tercers amb els quals hi hagi algun tipus de relaci?, acord o contracte.
Si ho desitja pot dirigir-se a L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L., domiciliada al Carrer Rubi? i Ors, 40-42, Local, 08041 ? Barcelona o enviar un correu electr?nic a carmonasoleifills@gmail.com, per tal d?exercir els drets d?acc?s, rectificaci?, cancel?laci? i oposici?.
L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L. es reserva el dret a modificar la present pol?tica per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials aix? com a pr?ctiques de la ind?stria. En aquests sup?sits, L?Aviram ? Carmona Sol? i Fills, S.L. anunciar? en aquesta p?gina els canvis introdu?ts amb raonable antelaci? a la seva posada en pr?ctica.